• Slide
  NOKTA REHABİLİTASYON MERKEZİ
  İmkansız Diye Bir şey Yoktur, Sadece Biraz Zaman Alır..!
 • Slide
  NOKTA REHABİLİTASYON MERKEZİ
  Bu "NOKTA"da Çözüm Var..!
 • Slide
  NOKTA REHABİLİTASYON MERKEZİ
  Özel Eğitimde Son "NOKTA"

Destek Eğitim Programları

Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Özel eğitime gereksinimi olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitim özel eğitimdir. Özel eğitim gerektiren birey, çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireydir. Zihinsel eğitimde çağın gerektirdiği eğitim ortamlarını sağlamak zorundayız.geleneksel kağıt kalem takıntısından kurtulup interaktif tüm duyu organlarını işin içine katarak eğitim sistemimizi planlayarak uygulamaktayız.  Yapılacak doğru bir değerlendirmeden sonra çocuklarımızın seviyeleri tespit edilerek doğru eğitim proğramı alanında uzaman olan meslek elemanıyla çalışma hedeflenmektedir. Zekanın kalıtsal sonuçlarına rağmen ,mevcut durumun daha verimli ve pratiklere dönük bilimsel terapi ve eğitim süreçleriyle ciddi ilerlemeler sağlandığı bir gerçektir ..

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istenilen önde değişim oluşturma sürecidir.  Bireyin ihtiyaçlarının karşılanmasında birincil etken, bireyin gereksinimi olan eğitimin sağlanabilmesidir. Her birey gibi özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin de kendilerine özgü özellikleri, ilgileri, yetenekleri, öğrenme ihtiyaçları ve hakları bulunmaktadır.  Çağdaş eğitim anlayışı gereği, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bu özellik ve ihtiyaç çeşitliliği dikkate alınarak “bireyi merkez alan” eğitim modeliyle öğrenimlerini sürdürmeleri en doğal haklarıdır. Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler dili yazılıya da sözlü anlama ve kullanabilme için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında sorun yaşarlar.  Özel öğrenme güçlüğünün bireyin dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma, matematik, akıl yürütme, motor ve organizasyon becerilerini olumsuz etkileyen yapısal bir sorun olması nedeniyle, bu güçlüğü olan bireyler örgün eğitim programlarında zekâ düzeyine ve yaşıtlarına oranla düşük başarı göstermektedirler.  Bu durum bireyin eğitimini, mesleğini, sosyal ilişkilerini, günlük aktivitelerini ve benlik saygısını olumsuz yönde etkiler. Özel öğrenme güçlüğü nedeni ile yaşanan sorunlarla baş edilebilmesi için özel eğitim ilke, yöntem ve tekniklerinin uygulanması gerekmektedir.  Bu nedenle özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin gelişim özellikleri ve özür dereceleri dikkate alınarak bilgiyi işlemleme, analitik düşünme, okuma-yazma ve matematikle ilgili temel becerilerinin geliştirilmesi amacı ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulanmak üzere destek eğitim programı hazırlanmıştır. Özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖG) bireysel olarak uygulanan standart testlerde, kişinin kronolojik yaşı, ölçülen zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda; okuma, matematik ve yazılı anlatımın, beklenenin önemli ölçüde altında olmasıdır. ÖÖG görsel, işitsel, motor duyus.....

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

Bireylerin, var olan yeterliklerinin en üst düzeyde geliştirilerek sosyal yaşama etkin katılımının artırılmasının temel yolu eğitimdir.   Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireylerde olduğu gibi yaygın gelişimsel bozukluğu (YGB) olan bireylerde de eğitim ve ev ortamları uygun şekilde yapılandırıldığında, işlevsel eğitim programları geliştirildiğinde, öğretim süreci bireysellik esasına göre hazırlandığında, bağımsız yaşam becerilerinin edinilmesi ve toplumsal entegrasyon bağlamında önemli ilerlemeler kaydedilmektedir.  Yaygın gelişimsel bozukluğu olan bireylerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirmeleri, davranış problemlerinin azaltılarak gereksinimleri olan beceriler kazanabilmeleri, uygun eğitim programlarıyla bütünleştirilmiş, yapılandırılmış ve zenginleştirilmiş öğretim ortamlarının erken yaştan itibaren sağlanmasıyla doğrudan ilişkilidir.   Yaygın gelişimsel bozukluk gösteren bireylerin, tanı aldıkları ilk andan itibaren destek eğitim programlarına alınarak gelişimlerinin desteklenmeleri gerekmektedir. Bireyin örgün eğitime dâhil olduktan sonrada düzeyine/tanısına uygun destek eğitim programlarına katılması, gelişiminin en üst düzeyde desteklenmesini sağlayacaktır.   Yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB), sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeleri de içeren bir spektrum bozukluğudur. Bu grupta yer alan en çok bilinen yaygın gelişimsel bozukluk otizmdir.   Bu yelpazede yer alan diğer bozukluklar, Rett Sendromu, Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu, Asperger Sendromu ve Başka Türlü Adlandırılamayan Bozukluk (Atipik Otizm)’tur. Çeşitli bilimsel kaynaklar otistik spektrum bozukluğunu çeşitli şekillerde sınıflandırmaktadır. Fakat Amerikan Psikiyatri Birliği’nin 2000 yılında yayımladığı kılavuza göre (DSM-IV-TR), otizm spektrum bozukluğu kapsamında beş ayrı kategori yer almaktadır:   Otizm: Otizm, otistik spektrum bozukluğu kategorisindeki en temel alt grubu oluşturmaktadır. Otizmin üç yaştan önce başladığı k.....

İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen yetersizliğinden dolayı konuşmayı edinmede, dili kullanmada ve iletişimde güçlük nedeniyle bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur. • 0-12 yaş arasındaki iştmeyen çocuklara işitme cihazı ile dinleme ve konuşma eğitimi vermek, normal çocuklarla entegrasyonu sağlamak, • Konuşma gecikmesi ve bozukluğu olana çocuklara konuşma yeteneği kazandırmak, • İşitme ve konuşma güçlüğü bulunan çocukların ailelerin, çocuğun problemi hakkında bilgilendirmek, özürlü çocuğa yaklaşım ve eğitim metodlarını öğretmek. ev programları ile eğitime yardımcı olmalarını sağlamak, • Bu program işitme ve konuşma öğretmenleri tarafından uygulanmaktadır ..

Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Dil ve konuşma gelişimi zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimden bağımsız değildir. Bu alanlardan herhangi birinde yaşanan bir güçlük, dil ve konuşmayı olumsuz yönde etkileyebilmektedir.  Dil ve konuşma güçlüklerini ortaya çıkaran nedenler arasında, zihinsel yetersizlik, işitme kaybı, gelişimsel gecikmeler, bazı cerrahi girişimler sonrası sorunlar, beyin hasarları, yarık damak/dudak gibi yapısal bozukluklar  serebralpalsi gibi kasları etkileyen hastalıklar, sesin yanlış kullanımı vb. pek çok neden sayılabilir. Dil ve konuşma güçlüklerinin sınıflandırılmasında farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı’nda, bireylerin bu alanda yaşadıkları yetersizlikler dikkate alınarak gruplandırma yapılmıştır. Bu doğrultuda Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı beş ayrı modülden oluşan bir sistem hâlinde düzenlenmiştir. Bu modüller, Sesletim ve Ses Bilgisi, Akıcı Konuşma, Ses Bozukluklarının Sağaltımı, Gelişimsel Dil, Edinilmiş Dil Bozukluklarının Sağaltımı başlıkları altında hazırlanmıştır.   Dil başlıca iki kısımda incelenir: ALICI DİL ve İFADE EDİCİ DİL   Bebekler doğduğunda dil yönünden sadece alıcıdır. Duyduğu sesleri ve konuşanın yüz ifadelerini taklit ederek dilleri gelişir. Zamanla kendilerini ifade etmeye, cümle kurmaya başlarlar.   Özellikle yaşamın ilk 4 yılında çocuğa söylenen ninniler, onu güldürerek oynanan sesli oyunlar, hayvan taklitleri, sembolik oyunlar, evcilik oyunları, anlatılan fıkralar, telefon görüşmeleri çocuğun düzgün cümleler kurmasına, sesleri ve tonlamaları doğru kullanma becerisi kazanmalarına yardım eder.   Oyun yoluyla kelime hazinesi genişler, anlatılanı daha iyi ve çabuk anlar, kendini daha iyi ifade eder.   Oyunun çocuğa kazandırdıkları:   Oyunda karşılıklı iletişim kurulduğu için hem alıcı hem de ifade edici dil gelişir. Çocuk yeni kelimeler öğrenir ve sosyalleşir.   Komut almayı, soru sormayı ve cevap vermeyi öğrenir.   Duygularını düşüncelerini ifade etmeyi, kazanmak için çabalamayı öğ.....

"BU NOKTA’DA ÇÖZÜM VAR..!"

Eğitim Her Engeli Aşar

Sayılarla Rehabilitasyon Merkezimiz

0
0
0